Liam verí, že ako komunita môžeme dosiahnuť svoje ciele.

Európa pre mňa znamená, že spolu dokážeme dosiahnuť ciele, ktoré by pre nás ako jednotlivcov boli nedosiahnuteľnými.

„Európa pre mňa znamená, že spolu dokážeme dosiahnuť ciele, ktoré by nám ako jednotlivcom zostali nedosiahnuteľné. To je aj dôvod, prečo som sa začal angažovať v otázkach EÚ. Do projektu spoločne.eu som sa aktívne zapojil v roku 2019, keď som sa zúčastnil na mládežníckom výmennom programe Erasmus+. 

Projekt ROOF – ROUTES OF OUR FUTURE (Cesty našej budúcnosti) dokázal niečo veľmi neobyčajné: viac ako 80 úžasných ľudí zo 14 rôznych krajín sa stretlo, aby na bicykli prešli oblasťami, kde nikdy predtým neboli, a preukázali tak, že mladí ľudia majú záujem o budúcnosť založenú na solidarite a oslave kultúrnej i rodovej rozmanitosti, že ohľaduplný prístup k prírode je dôležitý pre udržateľnosť EÚ a že prejavenie vlastného názoru je mimoriadnou hodnotou a má ešte väčší význam vtedy, keď sa ľudia zjednotia v komunite.

EÚ je rozmanité spoločenstvo, kde je zaručená jedna vec: diskusia. Ľudia sa medzi sebou ovplyvňujú, budujú si vzájomnú dôveru a navzájom sa počúvajú. Inšpiráciou je pre mňa spolupráca komunity ľudí, pri ktorej možno posilniť ciele všeobecného záujmu a zároveň sa upevňujú práva každého jednotlivca. V komunite posúvate hranicu svojich vlastných možností a špecifickým spôsobom spoznávate sami seba aj iných.

V tomto ohľade zohráva v našej spoločnosti osobitnú úlohu najmä šport, pretože sa v ňom tieto štruktúry, normy a hodnoty spoločnosti odzrkadľujú. Myslím si, že prostredníctvom športu možno posilniť pocit súdržnosti medzi národmi, keď všetky skupiny ľudí dokážu vyjadriť svoj názor alebo prispieť k jeho zviditeľneniu. Táto interakcia sa musí v Európe posilniť, aby sa prostredníctvom športu podporila medzikultúrna výmena a povedomie o ľudskej rozmanitosti.“