Kamarátstva, stretnutia a zapojenie sa: to je komunita spoločne.eu pre Antona

Rozhodol som sa zapojiť do projektu spoločne.eu, pretože vďaka nemu vyrastajú noví občania, ktorí sa na verejnom politickom živote nepodieľajú v rámci hierarchickej štruktúry, ale spoločne ako komunita. Komunita, v ktorej je koncepcia zastúpenia spojená s participáciou a angažovanosťou a nezamieňa sa s priamou demokraciou.

Projekt spoločne.eu vo mne zanechal najmä spomienku na tieto ľudské hodnoty: priateľstvá, stretnutia, nadväzovanie kontaktov, možnosť aktívne sa zapájať, angažovať sa pre seba i pre iných, a to nie ako cieľ sám osebe, ale s konkrétnou spätnou väzbou od inštitúcií.

V rámci podujatia EYE 2021 som sa mohol zúčastniť na aktivitách pracovnej skupiny pre ľudské práva a svoj názor som mal možnosť vyjadriť priamo v Európskom parlamente. Vďaka kanceláriám EÚ v členských štátoch som mohol spolu ostatnými mladými ľuďmi navštíviť školy, kde sme pre žiakov pripravili kurz európskej občianskej výchovy.

Sloboda, to je účasť.

Sloboda, to je účasť.